[do_widget Newsletter]

آبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند ،بله! هیچ چیز! 0

هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند ،بله! هیچ چیز!

اخبار آبرت الیس، خواندن این کتاب شما را تا مدت ها ازمراجعه به روان پزشک بی نیاز میکند و شاید بعد از مدتی خودتان را نشناسید از بس مهربان وخوش اخلاق و شاد شده اید . البته بر همه ما واضح ومبرهن است که عمل کردن وتکرار فراوان نوشته های کتاب قرار است نتایج گفته شده در جمله اول را به بار بیاورد. در اين كتاب، نویسنده  به زباني ساده ثابت مي‌كنه بیشتر...

ادامه توضیحات