[do_widget Newsletter]

رمان اشتیلر

انتشار رمان اشتیلر 0

انتشار رمان اشتیلر

اخبار رمان اشتیلر، چاپ سوم رمان اشتیلر نوشته ماکس فریش، با ترجمه علی اصغر حداد، با همکاری نشر ماهی منتشر شد. انتشار رمان اشتیلر این رمان مهمترین اثر از ماکس فریش است که نویسنده در آن به مسئله هویت فردی و همچنین نقد انسان معاصر پرداخته است، این اثر یادداشت های روزانه جیم لارکین وایت زندانی است که تلاش دارد پلیس را قانع کند که اشتیلر نیست. پلیس...

ادامه توضیحات