[do_widget Newsletter]

پایان دکستر

پایان دکستر؛آیا بیننده ها به چیزی که می خواستند رسیدند؟ بخش آخر 0

پایان دکستر؛آیا بیننده ها به چیزی که می خواستند رسیدند؟ بخش آخر

اخبار پایان دکستر، رسول عسگری قسمت پایانی قسمت آخر دکستر را شاید بتوان جنجالی ترین پایان بین تمامی سریال های دنیا دانست زیرا بیش از نیمی از طرفداران نارضایتی خود را از قسمت آخر اعلام کردند و هر چه می شد شنید اعتراض و انتقاد بود، اما آیا واقعا پایان دکستر انقدر بد بود؟ چرا بیننده ها انقدر ناراضی هستند؟ آیا بیننده ها به آن چه می خواستند رسیدند؟ دکستر...

ادامه توضیحات